ข้อมูลงานประกัน

รายงานประเมินตนเอง SAR
1.รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2552
2.รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2553
3.รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2554
4.รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2554 ส่ง สมศ.
5.รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2555
6.รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2556
7.รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557
8.รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2558
แผนงานโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ
1.แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ รร.ดยฯ 2553-2556
2.แผนปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2554 เรียงตามแผนงานประกัน รอบสาม
3.แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รร.ดย.ฯ ปีการศึกษา 2556-2559
4.แผนปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2554 ตามงป.รายรับสถานศึกษา 2554
5.แผนปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2556
6.แผนปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2557
7.แผนปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2558
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
1.รายงานผลตรวจของ สมศ. รอบ1
2.รายงานผลตรวจของ สมศ. รอบ 2
3.รายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน รร.ดย.ฯ ปีการศึกษา 2554 โดย สปท
4.รายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน รร.ดย.ฯ ปีการศึกษา 2555 โดย ยศ.ทร
คู่มือประกันภาพการศึกษา
1.คู่มือประกันภาพการศึกษา สมศ.
2.คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา สปท.
3.คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ยศ.ทร. ส่วนการศึกษาที่ 2 และ 4
4.คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR
5.หลักเกณฑ์และคู่มือประกันคุณภาพการฝึกอบรม (ผบ.ทร.อนุมัติแล้วเมื่อ 1 ก.ย.54)
ตัวอย่างแบบประเมิน
1.แบบประเมินผลการสอนอาจารย์ผู้สอน
2.แบบประเมินผลหลักสูตรการดุริยางค์
3.แบบประเมินผลโครงการประชุมทบทวนตัวบ่งชี้ น้ำหนัก เกณฑ์การประเมิน รอบสาม
4.แบบประเมินผลโครงการปรับปรุงหลักสูตร ปี 2556
5.แบบประเมินหลักสูตรอาชีพชั้นพันจ่า พรรคพิเศษ เหล่าดุริยางค์ ปี งป.55
6.แบบประเมินโครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รร.ดย.ฯ ปี 2555
7.แบบประเมินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทางดนตรี ร่วมกับวงซังรก ออร์เคสตร้า
8.แบบประเมินโครงการสัมมนาวิชาการด้านการดนตรีในสายวิทยาการ ดย.ทร.ฯ
แบบฟอร์มการเขียน SAR
1.แบบฟอร์มการเขียน SAR ของ สมศ
2.แบบฟอร์มการเขียน SAR ของ สปท.
3.แบบฟอร์มการเขียน SAR สถานศึกษาหรือหน่วยย่อย ของ ยศ.ทร.
4.แบบฟอร์มการเขียน SAR ยศ.ทร.
5.แบบฟอร์มการเขียน SAR สมศ.
6.แบบฟอร์มการเขียน SAR หน่วยย่อย รร.ดย.ฯ