ผังการบังคับบัญชา


นาวาเอก พฤทธิธร สุมิตร
ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ/
ผู้อำนวยการโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ

นาวาเอก อภิเชษฐ์ พยนต์เลิศ
รองผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ


นาวาตรี ณท เจริญรักษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ


หมวดธุรการ


เรือเอกหญิง กิจมาลย์ จันทร์หอม
ประจำโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ


เรือโท นพสิทธิ์ ชัยสิทธิ์ธนาคุณ

พันจ่าเอก สมเกียรติ  บุญนาคแก้ว

จ่าเอกหญิง สายชล โยธีเสวต
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
       


เรือตรี พงศกร วรรณกรรม
นายทหารประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ


พันจ่าเอก ชนินทร์  ตรีประดับ

หมวดศึกษา
 

เรือเอกหญิง พัชรพร เกตุสิริ
หัวหน้าหมวดศึกษา โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ


เรือเอก สมบัติ ปัถวี

เรือโท ยุทธิพล บุนนาค

เรือตรี อนุวัฒน์ รอดประเสริฐ


พันจ่าเอก ธีระ  ขำปราสาท

พันจ่าเอกหญิง ปรัชญา  เสมา

พันจ่าเอก ณฐพล เพชรประดิษฐ์

จ่าเอก อดิศร บุญพา

จ่าเอก ชนัตถ์  โชควิสิทธิชัย

จ่าเอก ชัชชัย โยธีเสวต

จ่าเอก ภานุพงศ์ ทองคำ

จ่าเอก นพรัตน์  นารานิทัศน

จ่าเอกหญิง โสธิดา ชัยฤทธิไชย
หมวดปกครอง
 

เรือโท ศักดิ์กวี  แสงสว่าง
หัวหน้าครูผู้ปกครอง โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ


พันจ่าเอกหญิง ศิริพร  งามปลั่ง

พันจ่าเอก ธวัชชัย  หุณะปุญ

พันจ่าเอก สิทธินันท์  คำสุนทร


จ่าเอก วิทยา  อุบลพวง

จ่าเอก ธนา  บัวพ่วง

จ่าเอกหญิง ปทุมพร สนธิสุวรรณหมวดเครื่องช่วยการศึกษา
 


เรือโทหญิง นภาพร พยนต์เลิศ
หัวหน้าหมวดเครื่องช่วยการศึกษา โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ


เรือตรี กฤษดา  ถนอมวงศ์

เรือตรี สหะชัย  ลั่นนาวา

พันจ่าเอก เตชทัต ผลอาจ

พันจ่าเอกหญิง ญศิวดี แอมประชา

จ่าเอก มนตรี  สมงาม

จ่าเอก ปรัษฐพงษ์ เพชรเล็ก

จ่าเอก ณัฐวุฒิ สินปัญญาสิริ

จ่าเอกหญิง บัญจภัทร  ช่วยงาน

หมวดพลสัญญาณแตรเดี่ยว
 

เรือโท สมควร ชำนาญเรียน
หัวหน้าหลักสูตรพลสัญญาณแตรเดี่ยว โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ


เรือโท ลาภิศ เฉิดฉาย

เรือตรีหญิง วันทนีย์  สุดวาจา

พันจ่าเอก สุกรี  กิตติอุดม


พันจ่าเอก บรรพต ทวีวงศ์

จ่าเอก ถาวร  ภูตระกูลพันธุ์

จ่าเอก ชนาสิน  ภูวนัย

จ่าเอก ดิเรก  ทองเขียว

จ่าเอก สรยุทธ์ ส่งศิริ