ชมรมศิษย์เก่าดุริยางค์ทหารเรือ

พล.ร.ต.วีระพันธ์  วอกลาง
ประธานชมรมศิษย์เก่าดุริยางค์ทหารเรือ


การจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าดุริยางค์ทหารเรือ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างศิษย์เก่าดุริยางค์ทหารเรือ และผู้ที่เคยรับราชการในกองดุริยางค์ทหารเรือทุกรุ่น รวมถึงการสวัสดิการของสมาชิก ได้แก่
1.1 พบปะสังสรรค์สมาชิก ให้มีโอกาสรู้จัก เชื่อมความสามัคคี แลกเปลี่ยนความรู้
1.2 สมาชิกจะได้รับข่าวสาร สาระทุกข์สุขดิบของสมาชิกคนอื่น ๆ และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งความรู้ทางวิชาการดนตรี และอื่น ๆ อีกด้วย
1.3 กรณีสมาชิกเสียชีวิตจะได้รับสวัสดิการเงินช่วยเหลือเป็นจำนวน ๓,๐๐๐ บาท (เฉพาะตัวสมาชิกเองเท่านั้น) 

2. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ เช่นจัดงานหารายได้ช่วยสนับสนุนทุนการศึกษา รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. เพื่อเข้าระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนดุริยางค์ด้วย

3. ส่งเสริมเกียรติยศของสถาบันและศิษย์เก่าที่ประกอบคุณงามความดี แสดงให้เห็นถึง ปรัชญาของโรงเรียน คือ ก่งดนตรี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม เป็นพลังแห่งราชนาวี

ระเบียบข้อบังคับชมรมศิษย์เก่าดุริยางค์ทหารเรือ
1.ระเบียบข้อบังคับชมรมศิษย์เก่าดุริยางค์ทหารเรือ
2.ใบสมัครเข้าเป้นสมาชิกชมรมศิษย์เก่าดุริยางค์ทหารเรือ
3.ระบบสมาชิกชมรมศิษย์เก่าดุริยางค์ทหารเรือออนไลน์
เอกสารการประชุม
1.การประชมคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าดุริยางค์ทหารเรือ ครั้งที่ 1
2.การประชมคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าดุริยางค์ทหารเรือ ครั้งที่ 2
3.การประชมคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าดุริยางค์ทหารเรือ ครั้งที่ 3
4.การประชมคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าดุริยางค์ทหารเรือ ครั้งที่ 4
เอกสารอื่น ๆ
โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ
ฐานทัพเรือกรุงเทพ
2 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
10700 โทร. 02 475 3054 , 02 475 5292

 

Subscribe To Our Newsletter: