แบบประเมิน
หลักสูตรเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้นจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าดุริยางค์ ประจำปี งป.66
ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม - 1 กันยายน 2566 ณ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.

1.แบบประเมินผลการฝึกอบรม (สำหรับผู้บังคับบัญชาประเมิน)
1.แบบประเมินผลการติดตามผลหลังการฝึกอบรม HR4/2-1
     
2.แบบประเมินผลการฝึกอบรม (สำหรับผู้เข้ารับการอบรม)
1.แบบประเมินผลการฝึกอบรม HR4/1
     
2.แบบประเมินผลการติดตามผลหลังการฝึกอบรม HR4/2-2
     
3.แบบประเมินวิทยากร HR4/7
     
3.แบบประเมินรายวิชา (สำหรับผู้เข้ารับการอบรม)
1.แบบประเมินวิทยากร HR4/7-วิชาทฤษฎีดนตรีสากล
     
2.แบบประเมินวิทยากร HR4/7-วิชาประสานเสียง
     
3.แบบประเมินวิทยากร HR4/7-วิชาเรียบเรียงเสียงประสาน
     
4.แบบประเมินวิทยากร HR4/7-วิชาโสตประสาท
     
5.แบบประเมินวิทยากร HR4/7-วิชาแบบของเพลง
     
6.แบบประเมินวิทยากร HR4/7-วิชาอำนวยเพลง
     
7.แบบประเมินวิทยากร HR4/7-วิชาปฏิบัติศิลป์
     
8.แบบประเมินวิทยากร HR4/7-วิชาประวัติดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก
     
9.แบบประเมินวิทยากร HR4/7-วิชาพลศึกษา
     
10.แบบประเมินวิทยากร HR4/7-วิชาดนตรีสสาร
     
11.แบบประเมินวิทยากร HR4/7-วิชาดนตรีสนามทางทหาร
     
12.แบบประเมินวิทยากร HR4/7-วิชาคอมพิวเตอร์ดนตรี
     
13.แบบประเมินวิทยากร HR4/7-วิชาสารบรรณเบื้องต้น
     
14.แบบประเมินวิทยากร HR4/7-วิชาระเบียบข้อบังคับ
     
15.แบบประเมินวิทยากร HR4/7-วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
     
4.ระบบกรอกข้อมูลประวัติออนไลน์
1.แบบกรอกข้อมูลประวัติออนไลน์