แบบประเมิน
หลักสูตรเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้นพันจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าดุริยางค์ ประจำปี งป.67
ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม - 28 ธันวาคม 2566 ณ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.

1.แบบประเมินผลการฝึกอบรม (สำหรับผู้บังคับบัญชาประเมิน)
1.แบบประเมินผลการติดตามผลหลังการฝึกอบรม HR4/2-1
     
2.แบบประเมินผลการฝึกอบรม (สำหรับผู้เข้ารับการอบรม)
2.1แบบประเมินผลการฝึกอบรม HR4/1
     
2.2แบบประเมินผลการติดตามผลหลังการฝึกอบรม HR4/2-2
     
2.3แบบประเมินวิทยากร HR4/7
     
3.แบบประเมินรายวิชา (สำหรับผู้เข้ารับการอบรม)
3.1แบบประเมินวิทยากร HR4/7- วิชาทฤษฎีดนตรีสากล
     
3.2แบบประเมินวิทยากร HR4/7-วิชาประสานเสียง
     
3.3แบบประเมินวิทยากร HR4/7-วิชาเรียบเรียงเสียงประสาน
     
3.4แบบประเมินวิทยากร HR4/7-วิชาโสตประสาท
     
3.5แบบประเมินวิทยากร HR4/7-วิชาประวัติดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก
     
3.6แบบประเมินวิทยากร HR4/7-วิชาแบบของเพลง
     
3.7แบบประเมินวิทยากร HR4/7-วิชาอำนวยเพลง
     
3.8แบบประเมินวิทยากร HR4/7-วิชาดนตรีสสาร
     
3.9แบบประเมินวิทยากร HR4/7-วิชาปฏิบัติศิลป์
     
3.10แบบประเมินวิทยากร HR4/7-วิชาคอมพิวเตอร์ดนตรี
     
3.11แบบประเมินวิทยากร HR4/7-วิชาหลักการบริหารและภาวะผู้นำ
     
3.12แบบประเมินวิทยากร HR4/7-วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
     
3.13แบบประเมินวิทยากร HR4/7-วิชาระเบียบข้อบังคับ
     
3.14แบบประเมินวิทยากร HR4/7-วิชาการสารบรรณเบื้องต้น
     
3.15แบบประเมินวิทยากร HR4/7-วิชาพลศึกษา
     
3.16แบบประเมินวิทยากร HR4/7-วิชาดนตรีสนามทางทหาร
     
4.ระบบกรอกข้อมูลประวัติออนไลน์ (สำหรับผู้เข้ารับการอบรม)
1.แบบกรอกข้อมูลประวัติออนไลน์