ผังการบังคับบัญชา


นาวาเอก ภาสกร สุวรรณพันธ์
ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ


นาวาเอก อภิเชษฐ์ พยนต์เลิศ
รองผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ทำหน้าที่
ผู้อำนวยการโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ


หมวดธุรการ


ร.อ.หญิง อรวรรณ  ผุลละสิริ
ประจำ โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ


พ.จ.อ.สมเกียรติ  บุญนาคแก้ว

จ.อ.หญิง พวงเพชร  อยู่เพ็ชร์


     
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
       

พ.จ.อ.ชนินทร์  ตรีประดับ

หมวดศึกษา
 

ร.ท.อัศวิน  อิงโพธิ์ชัย
หน.หมวดศึกษา โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ


ร.ท.สมบัติ ปัถวี

ร.ต.ยุทธิพล บุนนาค

ร.ท.หญิง พัชรพร เกตุสิริ

พ.จ.อ.ธีระ  ขำปราสาท

พ.จ.อ.หญิง ปรัชญา  เสมา

จ.อ.ณฐพล เพชรประดิษฐ์

จ.อ.อดิศร บุญพา

จ.อ.ชนัตถ์  โชควิสิทธิชัย

จ.อ.นพรัตน์  นารานิทัศน์

หมวดปกครอง
 

ร.ท.วินัย ศิริเพ็ญ
หัวหน้าครูผู้ปกครอง โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ


ร.ต.ศักดิ์กวี  แสงสว่าง

พ.จ.อ.ธวัชชัย  หุณะปุญ

พ.จ.อ.สิทธินันท์  คำสุนทร

พ.จ.อ.หญิง วันทนีย์  สุดวาจา

จ.อ.วิทยา  อุบลพวง

จ.อ.ธนา  บัวพ่วง

จ.อ.หญิง ชนนิกานต์ มุกดาแสงสว่างหมวดเครื่องช่วยการศึกษา
 


ร.ท.หญิง นภาพร พยนต์เลิศ
หัวหน้าหมวดเครื่องช่วยการศึกษา โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ


พ.จ.อ.กฤษดา  ถนอมวงศ์

พ.จ.อ.สหะชัย  ลั่นนาวา

พ.จ.อ.หญิง พิชญา กลัดทิม

พ.จ.ท.เตชทัต ผลอาจ

จ.อ.มนตรี  สมงาม

จ.อ.เพิ่มศักดิ์  คมสัน

จ.อ.ปรัษฐพงษ์ เพชรเล็ก

จ.อ.หญิง บัญจภัทร  ช่วยงาน

โรงเรียนพลสัญญาณแตรเดี่ยว
 

ร.ต.ลาภิศ เฉิดฉาย
หัวหน้าหลักสูตรพลสัญญาณแตรเดี่ยว โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ


ร.ต.สมควร ชำนาญเรียน

พ.จ.อ.สุกรี  กิตติอุดม


พ.จ.อ.บรรพต ทวีวงศ์

จ.อ.ถาวร  ภูตระกูลพันธุ์

จ.อ.ชนาสิน  ภูวนัย

จ.อ.ดิเรก  ทองเขียว

จ.อ.สรยุทธ์ ส่งศิริ


จ.อ.หญิง สายชล โยธีเสวต