แบบประเมินออนไลน์

1.แบบประเมินผลการฝึกอบรบหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานนะ
1.หลักสูตรเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้นพันจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าดุริยางค์ ประจำปี งป.63 (7 ตุลาคม - 27 ธันวาคม 2562 )