เพิ่มข้อมูลสมาชิกชมรมศิษย์เก่าดุริยางค์ทหารเรือ

 

เรียนประธาน ชมรมศิษย์เก่าดุริยางค์ทหารเรือ
ข้าพเจ้ายินดีทำตามข้อกำหนด
1.ข้าพเจ้ามีความประสงค์สมัครเป็นสมาชิกชมรมศิษย์เก่าดุริยางค์ทหารเรือ
2.ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามข้อบังคับของชมรม ฯ ทุกประการ
3.ข้าพเจ้ายินดีชำระเงินค่าสมาชิกจำนวน 300 บาท ต่อปี
* ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก
1.ข้อมูลทั่วไป
* เลขประจำตัวประชาชน

(ตัวเลข 13 หลัก)

* คำนำหน้า
* ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) -
* วัน / เดือน / ปี เกิด เดือน พ.ศ.
2. การเข้ารับการศึกษา
   นักเรียนดุริยางค์ รุ่นที่
   ปีที่เข้ารับการศึกษา
   ปีที่จบการศึกษา
   หรือผู้ที่มิได้เป็นนักเรียนดุริยางค์
   ปีที่เข้ารับราชการ
3. ข้อมูลติดต่อที่สามารถติดต่อได้
* บ้านเลขที่
   หมู่ที่
   หมู่บ้าน
   ตรอก/ซอย
   ถนน
* ตำบล/แขวง
* อำเภอ/เขต
* จังหวัด
* รหัสไปรษณีย์
  E-mail
  ID LINE
  เบอร์โทรศัพท์บ้าน
* เบอร์โทรศัพท์มือถือ
4. ผู้รับโอนประโยชน์
ข้าพเจ้าขอแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้รับโอนประโยชน์จากชมรมศิษย์เก่าดุริยางค์ทหารเรือกล่าวคือ เมื่อข้าพเจ้าเสียชีวิตไปแล้ว
ให้ชมรมฯ จ่ายผลประโยชน์ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ในชมรมฯ ตามอัตราส่วนที่ระบุไว้ให้แก่
* คำนำหน้า
* ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) -
   ความสัมพันธ์
* บ้านเลขที่
   หมู่ที่
   หมู่บ้าน
   ตรอก/ซอย
   ถนน
* ตำบล/แขวง
* อำเภอ/เขต
* จังหวัด
* รหัสไปรษณีย์
  เบอร์โทรศัพท์บ้าน
* เบอร์โทรศัพท์มือถือ
5. รูปแบบการสมัครสมาชิก
* เป็นสมาชิกแบบ
* วันที่สมัครสมาชิก เดือน พ.ศ.
6. รูปภาพ
เพิ่มรูปภาพ
หลักฐานในการสมัครสมาชิกใหม่
- รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- ค่าสมาชิกในการสมัครจำนวน 300 บาท
- สามารถโอนเงินค่าสมัครจำนวน 300 บาท เข้าบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสิรินธร เลขที่บัญชี 122- 235962-1
- สามารถส่งหลักฐานทั้งหมดเพื่อยืนยันการสมัครมาทางช่องทาง Fax.ของ รร.ดย.ฯ 0-2475 3054 หรือ
   ถ่ายรูปส่งมาที่ไลน์ชมรมศิษย์เก่าดุริยางค์ทหารเรือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐาน