คำถามที่พบบ่อย

1. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตในวันใด
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565 – วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าไปที่ www.rtnsm.com/ แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด

2. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : ชำระเงินได้ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565 – วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ภายในเวลา 24.00 น. ผู้สมัครนำเอกสาร ดำเนินการโดยนำแบบฟอร์มการชำระเงินพร้อมค่าสมัครสอบจำนวน 450 บาท ไปชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียบร้อยแล้ว

3. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครเท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัคร จำนวน 465 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 450 บาท และค่าธรรมเนียมการชำระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิส จำนวน 15 บาท โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่าย คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

4. คำถาม : ตรวจสอบเอกสารและอัพโหลดเอกสารถึงเมื่อไร
คำตอบ : ภายในวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ก่อนเวลา 16.30 น. ทางเว็บไซต์ www.rtnsm.com โดยผู้สมัครสามารถเข้ามาตรวจสอบสถานะเอกสารหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบเอกสารหลังจากที่ผู้สมัครชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

5. คำถาม : ลงทะเบียนสอบภาคความถนัดทางดนตรีถึงเมื่อไร
คำตอบ : เมื่อผู้สมัครได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครสามารถทำการดาวน์โหลดโน้ตเพลงพร้อมเลือกวันสอบความถนัดทางดนตรี โดยจัดแบ่งตามกลุ่มเครื่องดนตรี เป็นชุดๆ ละ 20 คน (เช้า 10 คน/บ่าย 10 คน) รวม 100 คนต่อวัน แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ประเภทเครื่องลมไม้ (Woodwind) ประเภทเครื่องลมทองเหลือง (Brass) ประเภทเครื่องสาย (String) ประเภทเครื่องกระทบ (Percussion) และประเภทการขับร้อง (Voice) ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ได้รับการตรวจเอกสารถูกต้องครบถ้วนและชำระเงินเรียบร้อยแล้วผู้สมัครจึงจะได้ รับสิทธิ์ในการเลือกวันสอบความถนัดทางดนตรี โดยสามารถทำการเลือกวันสอบผ่านทางเว็บไซต์ www.rtnsm.com ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565 – วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ก่อนเวลา 16.30 น.

6. คำถาม : ประกาศผลการคัดเลือกผู้สมัครตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ (ผลการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) เมื่อไร
คำตอบ : วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ทางเว็บไซต์ www.rtnsm.com

7. คำถาม : พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ เมื่อไร
คำตอบ : วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ทางเว็บไซต์ www.rtnsm.com

8. คำถาม : การสอบคัดเลือกความถนัดทางดนตรี
คำตอบ : ระหว่างวันศุกร์ที่ 11 – วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 และ วันศุกร์ที่ 18 – วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา 08.00 - 16.30 น. ณ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ตามที่ผู้สมัครสอบได้ลงทะเบียนเลือกวันสอบไว้

9. คำถาม : การตรวจโรคและตรวจสุขภาพจิต
คำตอบ : ในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 06.00 น. ให้ผู้สมัครไปรายงานตัว ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ (เวลา 06.00 น. - 12.00 น. เป็นการ ตรวจโรคทั่วไป และ เวลา 13.00 น. - 16.00 น. เป็นการตรวจสุขภาพจิต) ทั้งนี้ให้ผู้สมัครเตรียมเงินเป็นค่าตรวจโรคและตรวจสุขภาพจิต ชาย 530 บาท หญิง 600 บาท สำหรับผลการตรวจโรคและตรวจสุขภาพจิต จะยึดถือตามเกณฑ์ผ่าน/ไม่ผ่าน ของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่กรมแพทย์ทหารเรือได้แต่งตั้งหรือมอบหมายให้ทำการตรวจโรคและสุขภาพจิตสำหรับการสอบครั้งนี้ เท่านั้น

10. คำถาม : โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ สถานที่ตรวจโรค ตั้งอยู่ที่ใด
คำตอบ : โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

11. คำถาม : การสอบพลศึกษา
คำตอบ : ในวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07.00 น. เพื่อทำการสอบพลศึกษา ณ สนามกีฬาฐานทัพเรือกรุงเทพ ระหว่างเวลา 08.00 น. - 16.30 น. ทั้งนี้ให้ผู้สมัครสอบเตรียมเงินเป็นค่าธรรมเนียมการใช้สระว่ายน้ำ จำนวน 50 บาท

12. คำถาม : ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบสุดท้ายเมื่อไร
คำตอบ : วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 ทางเว็บไซต์ www.rtnsm.com

13. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่นๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่องหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์: (0) 2475 3053 และ (0) 2475 3054 (0) 8 2082 6397

14. คำถาม : โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ สถานที่ทำการสอบตั้งอยู่ที่ใด
คำตอบ : แผนที่โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

15. คำถาม : ค่าน้ำหนักส่วนสูง เท่าไหร่
คำตอบ : ค่าส่วนสูงและน้ำหนักจะต้องไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ มาตรฐานสัดส่วนร่างกายใช้ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ตามเกณฑ์ที่กรมแพทย์ทหารเรือกำหนด คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

16. คำถาม : เกณฑ์การสอบพลศึกษา เท่าไหร่
คำตอบ : วิ่ง/จับเวลา ชาย 800 เมตร หญิง 400 เมตร (5 คะแนน) และ ว่ายน้ำ/จับเวลา ชาย 50 เมตร หญิง 25 เมตร (5 คะแนน) คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

17. คำถาม : หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร คือ
คำตอบ : รายละเอียดหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

18. คำถาม : หลักฐานเพื่อขอรับสิทธิพิเศษและคะแนนเพิ่ม คือ
คำตอบ : รายละเอียดหลักฐานเพื่อขอรับสิทธิพิเศษและคะแนนเพิ่ม คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

19. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส และ ติดต่อได้ที่ โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่องหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์: (0) 2475 3053 และ (0) 2475 3054 (0) 8 2082 6397