ระบบกรอกข้อมูลประวัติออนไลน์

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้นพันจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าดุริยางค์ ประจำปี งป.65
ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม - 24 ธันวาคม 2564

 

* ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก
ข้อมูลทั่วไป
* ประจำปี งป.

* วัน / เดือน / ปี ที่เข้ารับการอบรม วัน เดือน ปี
* วัน / เดือน / ปี ที่จบการอบรม วัน เดือน ปี
* เลขประจำตัวประชาชน

(ตัวเลข 13 หลัก)

* เลขประจำตัวข้าราชการ

(ตัวเลข 10 หลัก)

* คำนำหน้า
* ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) -
* ตำแหน่งปัจจุบัน
* หน่วยงาน
* วัน / เดือน / ปี เกิด เดือน พ.ศ.
* อายุ

สถานที่ติดต่อ
* ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
* เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน
   เบอร์โทรสารที่ทำงาน
* เบอร์โทรศัพท์มือถือ
* E-mail
ประวัติการทำงาน
ชั้นยศ จ่าตรี
* ปี พ.ศ.
* หน่วยงาน
* ตำแหน่ง
ชั้นยศ จ่าโท
* ปี พ.ศ.
* หน่วยงาน
* ตำแหน่ง
ชั้นยศ จ่าเอก
* ปี พ.ศ.
* หน่วยงาน
* ตำแหน่ง
ชั้นยศ พันจ่าตรี
* ปี พ.ศ.
* หน่วยงาน
* ตำแหน่ง
ชั้นยศ พันจ่าโท
* ปี พ.ศ.
* หน่วยงาน
* ตำแหน่ง
ชั้นยศ พันจ่าเอก
* ปี พ.ศ.
* หน่วยงาน
* ตำแหน่ง
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
* ปี พ.ศ.
* สถาบันการศึกษา
* วุฒิการศึกษา
ระดับการศึกษาปริญญาตรี
   ปี พ.ศ.
   สถาบันการศึกษา
   วุฒิการศึกษา
ระดับการศึกษาปริญญาโท
   ปี พ.ศ.
   สถาบันการศึกษา
   วุฒิการศึกษา
ระดับการศึกษาปริญญาเอก
   ปี พ.ศ.
   สถาบันการศึกษา
   วุฒิการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน
   1.
   2.
   3.
รูปภาพ
เพิ่มรูปภาพ