พระประวัติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์
กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
การจัดการความรู้ เรื่อง "สำเนียงไทยในวงโยธวาทิต ทูลกระหม่อมบริพัตรกับดนตรีทหารเรือ" โดย คณะทำงานการจัดการความรู้
กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ
เพลงแขกมอญบางขุนพรหมเถา บรรเลงโดยวงโยธวาทิตกองทัพเรือ
การจัดการแสดงดนตรีเชิงเสวนาในเรื่อง
“ทูลกระหม่อมบริพัตรกับดนตรีทหารเรือ”
วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙
ณ หอดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ
เพลงสาครลั่น บรรเลงโดยวงโยธวาทิตกองทัพเรือ
การจัดการแสดงดนตรีเชิงเสวนาในเรื่อง
“ทูลกระหม่อมบริพัตรกับดนตรีทหารเรือ”
วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙
ณ หอดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ
เพลงพญาโศก
บรรเลงโดยวงโยธวาทิตกองทัพเรือ
การจัดการแสดงดนตรีเชิงเสวนาในเรื่อง
“ทูลกระหม่อมบริพัตรกับดนตรีทหารเรือ”
วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙
ณ หอดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ
เพลง Hungarian Rhapsody No.2 ของ Franz Liszt
บรรเลงโดยวงโยธวาทิตกองทัพเรือ
การจัดการแสดงดนตรีเชิงเสวนาในเรื่อง
“ทูลกระหม่อมบริพัตรกับดนตรีทหารเรือ”
วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙
ณ หอดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ
เพลงบาทสกุณี บรรเลงโดยวงโยธวาทิตกองทัพเรือ
การจัดการแสดงดนตรีเชิงเสวนาในเรื่อง
“ทูลกระหม่อมบริพัตรกับดนตรีทหารเรือ”
วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙
ณ หอดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ
เพลงมาร์ชบริพัตร
บรรเลงโดยวงโยธวาทิตกองทัพเรือ
เนื่องในโอกาสคณะกรรมการจัดการความรู้ ภายใน ฐท.กท.
เข้าตรวจเยี่ยม การจัดการความรู้ของ ดย.ทร.ฐท.กท.
ณ หอดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ
เพลงมาร์ชดำรงค์
บรรเลงโดยวงโยธวาทิตกองทัพเรือ
เนื่องในโอกาสคณะกรรมการจัดการความรู้ ภายใน ฐท.กท.
เข้าตรวจเยี่ยม การจัดการความรู้ของ ดย.ทร.ฐท.กท.
ณ หอดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ

เพลงวอลทซ์ปลื้มจิตร
บรรเลงโดยวงโยธวาทิตกองทัพเรือ
เนื่องในโอกาสคณะกรรมการจัดการความรู้ ภายใน ฐท.กท.
เข้าตรวจเยี่ยม การจัดการความรู้ของ ดย.ทร.ฐท.กท.
ณ หอดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ
เพลงสรรเสริญพระบารมี
งานแถลงข่าว วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ โรงละครแห่งชาติ
เพลงพระนิพนธ์ทูลกระหม่อมบริพัตรฯ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 11 - 21 พฤษภาคม พ.ศ.2559

เพลงมาร์ชบริพัตร
งานแถลงข่าว วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ โรงละครแห่งชาติ
เพลงพระนิพนธ์ทูลกระหม่อมบริพัตรฯ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 11 - 21 พฤษภาคม พ.ศ.2559
เพลงมาร์ชดำรง
งานแถลงข่าว วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ โรงละครแห่งชาติ
เพลงพระนิพนธ์ทูลกระหม่อมบริพัตรฯ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 11 - 21 พฤษภาคม พ.ศ.2559
เพลงบาทสกุณี
งานแถลงข่าว วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ โรงละครแห่งชาติ
เพลงพระนิพนธ์ทูลกระหม่อมบริพัตรฯ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 11 - 21 พฤษภาคม พ.ศ.2559
เพลงสาครลั่น
งานแถลงข่าว วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ โรงละครแห่งชาติ
เพลงพระนิพนธ์ทูลกระหม่อมบริพัตรฯ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 11 - 21 พฤษภาคม พ.ศ.2559
เพลงโศก
งานแถลงข่าว วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ โรงละครแห่งชาติ
เพลงพระนิพนธ์ทูลกระหม่อมบริพัตรฯ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 11 - 21 พฤษภาคม พ.ศ.2559
เพลงวอลทซ์ประชุมพล
งานแถลงข่าว วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ โรงละครแห่งชาติ
เพลงพระนิพนธ์ทูลกระหม่อมบริพัตรฯ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 11 - 21 พฤษภาคม พ.ศ.2559
เพลงครอบจักวาล
งานแถลงข่าว วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ โรงละครแห่งชาติ
เพลงพระนิพนธ์ทูลกระหม่อมบริพัตรฯ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 11 - 21 พฤษภาคม พ.ศ.2559
เพลง Siamesische Wachtparade
งานแถลงข่าว วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ โรงละครแห่งชาติ
เพลงพระนิพนธ์ทูลกระหม่อมบริพัตรฯ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 11 - 21 พฤษภาคม พ.ศ.2559
เพลงมาร์ชราชวัลลภ
งานแถลงข่าว วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ โรงละครแห่งชาติ
เพลงพระนิพนธ์ทูลกระหม่อมบริพัตรฯ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 11 - 21 พฤษภาคม พ.ศ.2559
บทสัมภาษณ์ นาวาตรี บุญส่ง เหมือนแย้ม
ผู้ควบคุมวงโยธวาทิต กองดุริยางค์ทหารเรือ
จัดทำโดย คณะทำงานการจัดการความรู้ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ